Sharabi Sharabi By Sayed Mahi Shah Karan - Khan Composition